Javna ustanova u akciji “Zrenjanin grad pristupačan za sve”

Na inicijativu JU Sportski objekti upućen je poziv Udruženju paraplegičara Banata, Savezu slepih i Kancelariji CDCS, da se sa odgovornim licima iz JU Sportski objekti upriliči obilazak Zatvorenog bazena, koji se nalazi u završnoj fazi rekonstrukcije, a u projektu je “Zrenjanin grad pristupačan za sve”.

Javna ustanova se u velikoj meri trudi da svi sportski objekti (naročito noviji ili oni koji se rekonstruišu) u našoj ingerenciji, budu u funkciji osobama koje se iz bilo kog razloga otežano kreću.

Po tom pozivu, dana 01.10.2012. godine oformljena je Komisija u sastavu:
1. Goran Perlić – Pred. Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banata – Zrenjanin
2. Nenad Krbavac – Član Udruženja i član Opštinske komisije za arhitektonske barijere
3. Zoran Šipka – Predsednik streljačkog kluba “Olimp”
4. Slavoljub Epifanić – Član Saveza slepih i slabovidih, Pred. Komisije za sprovođenje Akcionog plana za pristupačnost
5. Alisa Halak – Programska koordinatorka CDCS, član komisije za sprovođenje Akcionog plana za pristupačnost
6. Zoran  Martinov – Član Udruženja
7. Dušan Damjanović  – koordinator SRC “Jug  Bazen”
8. Borislav Nuhanović  – rukovodilac službe za održavanje sportskih objekata

Komisija je u celosti obišla objekat Zatvoreni bazen i dala svoje sugestije i mišljenja u cilju otklanjanja trenutnih nedostataka, da bi bazen u perspektivi bio potpuno dostupan za korišćenje osoba sa invaliditetom i slepima i slabovidim licima.
Sve navedene primedbe Javna ustanova će uzeti u obzir prilikom aktivnosti na rekonstrukciji bazena u okviru projekta “Grad pristupačan za sve”.