Konkurs za davanje u zakup poslovnog prostora

Na osnovu odluke Upravnog odbora Javne ustanove „Sportski objekti“ Zrenjanin od 08.11.2012.g. raspisuje se Konkurs za davanje u zakup poslovnog prostora:

1. Hala sportova „Medison“ u Zrenjaninu, ul. Karađorđev trg 100

2. Na Sportsko-rekreativnom centru „Partizan“ u Zrenjaninu, ul. Beogradska 15 – svečana sala sa kompletnom opremom za 80-100 mesta

u svrhu organizovanja dočeka Nove godine, za vremenski period od 30.12.2012. g. do 01.01.2013. god

Početni iznos zakupnine:

1. 300.000,00 dinara, uvećano za iznos PDV-a. Plaćanje avansno
2. 60.000,00 dinara, uvećano za iznos PDV-a. Plaćanje avansno

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente:
– sve podatke o podnosiocu ponude:
– za pravna lica: naziv, sedište, adresa, PIB,  matični broj, dokaz o registrovanoj delatnosti
– za fizička lica: ime i prezime, adresa, JMBG, broj LK
– visinu predložene zakupnine

Ponude se dostavljaju u roku od sedam  dana od dana objavljivanja konkursa  u listu „Zrenjanin“ preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Javna ustanova „Sportski objekti“ Zrenjanin, Karađorđev trg bb  /krajnji  rok dostave ponuda  23.11.2012.god. do 12,00 časova/. Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: „Ponuda za zakup poslovnog  prostora – ne otvaraj“.

Sve nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pisano obavešteni u roku od 5 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora JU  „Sportski objekti“ Zrenjanin.

Poslovni prostor se može videti svakog radnog dana u periodu od 09 do 12 časova.

Sva dodatna obaveštenja se mogu dobiti preko telefona: 535-280